Par mums


Latviešu Fonds skaitļos

Kopējais dalībnieku skaits kopš fonda dibināšanas: 1,225 

no tiem 691 “Tūkstošnieks”.  Patreiz aktīvi: 450  

Kopš dibināšanas projektiem piešķirts vairāk kā $1,800,00 

Kapitāla vērtība:  $838,198 (2016. gada 31. decembris)Iestājies šodien, ieguldi nākotnei

     Latviešu Fonds ir brīvprātīgu devēju apvienība, kas veicina latviskas izglītības, kultūras un apziņas saglabāšanu nākotnē.     
      
Atbalstot projektus, Latviešu Fonds sekmē latviešu kultūras, mākslas, un izglītības tālāko attīstību. Dalība Latviešu Fondā atšķiras no citām organizācijām, galvenokārt ar to, ka šī fonda dalībnieki, ieguldot savu naudu, paši nosaka, cik daudz un kādus projektus finansiāli atbalstīt.Pašreiz Latviešu Fondam citu fondu vidū ir unikāla un nozīmīga vieta latviešu kultūras uzturēšanā un jaunradē:

 •  Uzsākot savu darbību 1970. gadā, Latviešu Fonds bija pirmais, kas trimdas apstākļos  īstenoja ideju rast stabilu un drošu pamatu  latviskuma atbalstam, piešķīrumiem izmantojot tikai uzkrātā kapitāla augļus. Pats kapitāls, kas sastāv no dalībnieku ziedojumiem un aizdevumiem, paliek neskarts.
 • Latviešu Fonda līdzekļu ieguldījumus, pēc padomes norādījumiem, veic Merril Lynch Wealth Management. Ieguldījumu pārskati tiek publicēti katru gadu ziemas apkārtrakstā un ir apskatāmi LF mājas lapas arhīvā vai pēc pieprasījuma tiek izsūtīti LF dalībniekiem.
 • Katru gadu padome iesaka piešķīrumiem izmantojamo līdzekļu lielumu. Padome izvērtē pieteikumus, piešķir finansējumu Mazajiem projektiem (līdz $2,000) un izvirza dalībnieku balsošanai 10 Lielos projektus (līdz $10,000) un izsūta dalībniekiem tos, kas atbilst prasībām. Dalībnieki rakstveidā vai elektroniski balso par to, kuŗi projekti saņems piešķīrumu. Katram dalībniekam – personai, ģimenei vai organizācijai – ir viena balss.


Latviešu Fonda mērķis - latvietības pamata stiprināšana

     Latviešu Fonda mērķis ir finansiāli atbalstīt nozīmīgus veikumus latviešu kultūras veidošanā, izplatīšanā un nodošanā nākamajām paaudzēm.  Atbalstu sniedzam:
    •    Latviskā izglītībā un audzināšanā;
    •    Mākslā un daiļamatniecībā;
    •    Zinātnes nozarēs, kas saistās ar latviešu zemi un tautu;
    •    Citos kultūras pasākumos, kam ir nozīme un vērtība latviešu dzīvē.

     Latvijas valsts un tautas nākotnei ir svarīgi uzturēt latvisko kultūru, nodrošināt tās izpausmi un jaunradi, kā arī veicināt latvisko izglītību, lai nākotnē būtu latviski motivēta sabiedrība.


Daži no daudzajiem piešķīrumiem pēdējo 46 gadu laikā:

 • Beverīnas, Garezera, un Kursas vasaras vidusskolām $35,400
 • Televīzijas filmas “Latvia: A Captive Nation” izgatavošanai $14,228
 • Latviešu publikāciju sakārtošanai Helsinku universitātes bibliotēkā $18,000
 • “Latvju enciklopēdija 1962-1982” manuskripta sagatavošanai $17,500
 • Latvijas Okupācijas mūzejam $33,395
 • DP Albums: Latviešu dzīve bēgļu nometnēs Vācijā 1945-1950 izveide internetā $7,500
 • 3x3 nometnēm Katskiļos un Garezerā $8,200
 • Anša Epnera filmas “Es esmu latvietis” arhīva izveide $6,500
 • Grāmatas “Sibīrijas bērni” tulkojums angļu valodā un sagatavošana izdošanai $18,400
 • "Āraišu ezerpils - šodienas latvietis senā latgaļa tērpā" $940
 • V. Starptautiskā latviešu jauniešu mūziķu nometne - meistarkursi $5,000
 • Latvijas un latviešu XX. gs. vēsture dzīvesstāstos - elektroniska grāmata $6,000