2020 pilnsapulce


114447

2019. Pilnsapulces protokols
02.09.2020


Latviešu Fonda gadskārtējā pilnsapulce

Kalamazū Latviešu biedrības centrs

100 Cherry Hill Street, Kalamazoo, MI

Sestdien, 2019. gada 21. septembrī 13:00


 • Sēdi atklāj 13:08.  Valda iepazīstina viesus ar padomes locekļiem un LF revidentiem.  Noturam klusuma brīdi LF aigājušiem biedriem.  Nodziedam Latvijas himnu.

 • Kvoruma konstatēšana, sapulces darba kārtības pieņemšana un iepriekšējās pilnsapulces protokola pieņemšana:  Kvorums ir konstatēts un dienas kārtība pieņemta bez grozījumiem.

 • Padomes locekļu ziņojumi: 

  • Priekšsēdes ziņojums; padomes locekļu un revidentu vēlēšanu rezultāti – Valda Grīnberga

   • Padomes locekļi Elizabete Ludvika – 97 balsis (94%) un Mārtiņš Rācenis – 99 balsis (97%)

   • Revidenti Laura Ramane – 97 balsis (94%); Andrejs Dumpis – 95 balsis (92%); Anita Grīviņa – 96 balsis (93%)

   • Latviešu Fondā ir 414 biedri. 190% pieaugums balsstiesību atjaunošanā; 155% pieaugums ziedojumos

   • Paskaidrojums par jaunām biedru definīcijām un maksāšanas struktūru

   • Latviešu Fonda padomes prioritāte ir piesaistīt jaunus biedrus, it īpaši no jaunatnes. 2018. gada konkursā, piešķīrām finansējumu mazajam projektam ALJA kongresam Bostonā, kas notika 2018. gada novembrī, Pateicības dienas nedēļas nogalē. Latviešu Fonda pārstāves no jaunās paaudzes uz skatuves pasniedza īsu pārskatu par Latviešu Fonda darbību. Latviešu Fonda padomes locekļi arī apmeklēja kongresu un runāja ar jauniešiem par Latviešu Fonda darbu un mudināja jauniešus piedalīties un iesaistīties Latviešu Fondā.  Latviešu Fonds ALJA kongresā arī sponsorēja rokvakaru un šinī pasākumā bija Latviešu Fonda informācijas galds ar padomes pārstaviem. 

   • Maijā, Latviešu Fonda pārstāves Anita Grīviņa, Valda Grinberga, un Renāte Kenney brauca uz Denveru lai piedalīties ALA kongresā. Valda piedalījās panēļdiskusijā par veiksmīgu latviešu jaunās diasporas sadarbību ar «vecās» trimdas latviešiem un Renāte deva atskaiti par Latviešu Fonda projektiem un darbību ar interesantu filmu kas bija speciāli sagatavota reklamēt un informēt par Latviešu Fondu. Pie LF informācijas galdiņa notika raiskas sarunas par Latviešu Fondu. 

   • 2019. gada vasarā Latviešu Fonds uzdāvināja Garezera vasaras vidusskolas audzēkņiem mugursomas rotātas ar Latviešu Fonda, Garezera, un dziesmu svētku zīmoliem. 

   • Šovasar, Garezera Vasaras vidusskolas izlaidumā, Latviešu Fonds apsveica GVV absolventus, uzdāvinot LF biedra tiesības uz vienu gadu. 

   • Aicinājums publikai piedalīties un nākt palīgā LF

 • Projektu lietveža ziņojums par konkursu – Mārtiņš Hildebrants

  • 49 gados finansējumu saņēmuši vairāk kā 550 projekti 2 miljonu dolāru vērtībā

  • Pieteikumus pieņemam tikai elektroniski 

  • Izskatām ap 100 pieteikumu gadā (šogad mazāk)

  • Informācija izziņota socmēdījos, Sabiedrības integrācijas fonda mājas lapā un diasporas laikrakstos

  • 2019. gadā, Latviešu Fonds atbalstīja 11 mazos projektus $19,998 apmērā

  • 2019. gadā, Latviešu Fonds atbalstīja 4 lielos projektus $33,068 apmērā

  • 2019. gadā, Latviešu Fonds atbalstīja 2 īpašās akcijas projektus, kam saziedoja pilnās pieprasītās summas par $3,135

  • 2019. gadā 11 mazie projekti saņēma pilnu finansējumu 

Kompaktdisks “Sibīrijas latviešu dziesmas skan” (LF19M02) $1,465

Teātra festivāls “Laipa” Islandē (LF19M05) $2,000

Dokumentālā filma “Klejotāji” (LF19M07) $2,000

Ziemeļamerikas latviešu tautas deju horeogrāfijas digitālā krātuve (LF19M08) $2,000

Latvieši. Mūzikāla eseja (LF19M12) $1,953

Grāmata “Danču krātuve” (LF19M15) $850

Latgales ērģeļu dienas (LF19M17) $1,990

Avīze un filma 2019. gada Pasaules Latviešu jaunatnes semināram 2x2 Kanādā (LF19M18) $1,800

Grāmata “Celmus laida mākoņos” (LF19M20) $1,940

Video ieraksts “Latvija simts gados” (LF19M28) $2000

Izstāde “Tautas dziesmu teicējas” (LF19M29) $2,000

 • 2019. gadā četri lielie projekti saņēma finansējumu

XV Latviešu Dziesmu un Deju svētki Kanadā (LF19L02) par $10,000 

Izstāde “Nyet, nyet, Soviet” (LF19L10) par $9,700

Dokumentālā filma “Latviešu kultūras dienas Austrālijā” (LF19L12) par $9,113

Ārstniecības augu izmantošanas tradīcijas (LF19L06) par $4,255 

 • 2019. gadā 2 mazie projekti saņēma pilnu finansējumu caur īpašo akciju

Pārgājiens Sēlijas mežabrāļi (LF19M04) $1,135

“Bezbailīgie”: Dzīvesstāstu sērija divās grāmatās (LF19M23) $2,000


 • Aktīvo projektu lietveža ziņojums – Arnis Ansons

  • Kopš 2018. gada oktobra, Latviešu Fonds atbalsta 30 projektus: 

22 mazos projektus (11 jaunus no 2019. gada pavasara)

5 lielos projektus (3 jaunus no 2019. gada vasaras)

3 īpašās akcijas projektus (2 jaunus)

No šī skaita, pēdejā gadā 16 projekti ir izpildījuši un slēguši projekta darbus, iesniedzot programmātiskās un finanšu atskaites. 

 • Izlases projektu pārskats:

  • XV Latviešu Dziesmu un Deju svētki Kanādā 

  • Latvijas tautas deju kopa “Rits”

  • Ziemeļamerikas latviešu tautu deju choreografiju digitālā krātuve

  • Sibīrijas latviešu dziesmas skan 

  • Simfonija “Symphony in Rock”

  • Starptautiskais teātra festivāls “Laipa 2019” Islandē


 • Kasieŗa ziņojums un kases stāvoklis – Mārtiņš Rācenis

FY19 Ienākumi: $23,294

Jauni dalībnieki: $     350

Balsstiesību atjaunošana: $  5,015

Ziedojumi: $15,794

Īpašā akcija: $  2,135

FY20 Finanšu gads līdz 31. augustam:$ 8,174

Jauni dalībnieki: $100

Balsstiesību atjaunošana: $ 2,880 

Ziedojumi: $ 2,134

Īpašā akcija: $ 2,200

Lottery $    860

 • Sekretāres ziņojums – Valda Grīnberga

 • Piedalos un protokolēju padomes sēdēs un pilnsapulcēs

 • Palīdzēju ar loterijas administratīviem darbiem

 • 2018. rudenī un 2019. pavasarī sastādīju un rediģēju Latviešu Fonda apkārtrakstus

 • LF atbalstītais GVV CD “Garezers dzied ar …” iznāca 2019. g. janvārī un tagad gatavo otro pasūtījumu. Pirmie 250 tvarti pārdoti jeb izdalīti. Katram dalībniekam pieškīra eksemplāru un GVV vadība plāno vienu tvartu uzdāvināt GVV 1. klases skolēniem

 • Revidentu ziņojums – Anita Grīviņa


 • Revīziju veica Andrejs Dumpis un Anita Grīviņa, Garezerā, 2019. g. 21. septembrī. 

 • Bijušais kasieris slēdza grāmatas cauri 2019.g. janvāra un revidents Andrejs Dumpis slēdza grāmatas februārim, martam un aprīlim.

 • Tika izskatīti:  Balance Sheets as of April 30, 2019,  un Profit and Loss Statement ending April 30, 2019, Quickbooks un citi konta atbalstošie dokumenti un atradām visu kārtībā.  

 • No pagājušā gada ieteikumiem tika izpildīti divi no trim:

 • Aizdevumu konti tika pārrakstīti uz ienākumiem, summa  bija $187,831.54; un

 • Padomes priekšsēdei deva pieeju bankas kontiem

 • Ieteikumi 2019. gadam:

 • Turpināt ar Quickbooks online

 • Apvienot visus bankas kontus uz vienu 

 • Apskatīt «Investment Policy Statement» ka tā attiecas šodienas vajadzībām

 • Aprunāties ar Bieriņa fonda īpašniekiem par fonda nākotnes soļiem

 • Komisiju ziņojumi

 • Administratīvās lietvedes ziņojums – Mārtiņš Hildebrants (Renātes Krūmalas Kenney vietā)

 • Uzrauga datu bāzi, Facebook, mājas lapu

 • Sarakstās ar dalībniekiem

 • Nodarbojas ar līdzekļu vākšanu

 • Piesaista palīgus 

 • Sagatavo Fondagrammu

 • Palīdz apkārtraksta sagatvošanā

 • Par biedriem:

 • 414 dalībnieki LF

 • 7 jauni dalībnieki

 • 9 paaugstinājuši ziedotāja pakāpi

 • 3 GVV absolventi

 • 1 iestājās kā Tūkstošnieks

 • 1 dalības dāvinājums

 • 1 atjaunoja dalību pēc ilga pārtraukuma

 • 2 Tūkstošnieki uzstādīja ikmēneša ziedojumu

 • Līdzekļu vākšana: Loterija; Devīgā otrdiena (Feisbukā); Īpašā akcija - mērķziedojumi 2 projektiem; Piemiņas ziedojumi (šogad Daces Frišs piemiņai)

  • Viens no svarīgākajiem Administratīvās komisijas uzdevumiem ir līdzekļu vākšanas. Iepriekšējais gads iezīmēja pagriezienu LF līdzekļu vākšanā, jo, pateicoties jaunajai datu bāzei, guvāmm labāku priekšstatu par to, cik katru mēnesi ievācam, vai tiek sasniegti mūsu līdzekļu vākšanas mērķi un, kurā līdzekļu vākšanas akcijā gūstam lielāko ziedotāju atsaucību. 2018. gada novembrī turpinājām un paplašinājām “multi-channel fundraising “ pirmo reizi iesaistoties Giving Tuesday (Devīgā otrdiena) ziedošanas akcijā, kas mums ļāva ievākt $4130 dolāŗus vienas dienas laikā izmantojot Facebook kā ziedošanas platformu. Šo summu saziedoja 16 LF dalībnieki un 39 Nebiedri (atbalstītāji). 

  • Tikai LF dalībnieki: Ziemas līdzekļu vākšanas akcija; Dalības dāvinājums LF; Ikmēneša regulārie ziedojumi; Ziedotāja pakāpes paaugstināšana

  • Mērķi: Ziedojumu un ziedotāju skaita pieaugums īpaši uzrunājot LF dalībniekus. Iepriekšējā finansu gadā saņēmām 248 ziedojumus (salīdzinot ar vidēji 60 ziedojumiem iepriekšējos gados) bet tas bija galvenokārt pateicoties LF atbalstītājiem, ne vis dalībniekiem. Aicināt Tūkstošniekus sekot labajam piemēram un uzstādīt ikmēneša automātiskos ziedojumus par nelielu summu, piemēram $10 mēnesī, kā to jau dara 5 LF biedri. Agrākajos gados LF jau saņēma vairākus testamentāros novēlējumus, un mēs ceram, ka musu darbi mūs mūsu labākā reklāma un ka arī nākotnē fonda darbībai tiks novēlētas lielākas vai mazākas summas. Tālāks nākotnes mērķis ir Līdzekļu vākšanas komisijas izveidošana.

 • Ieguldījumu komisijas pārstāves ziņojums – Brigita Rumpetere; 

  • Merrill Lynch kontu pārskats

 • Latviešu Fonda Latvijā komisijas pārstāvja ziņojums – Arnis Ansons (Valža Bērziņa vietā)

 • Pārstāvu Latviešu Fondu dažādās sapulcēs un pasākumos

 • Uzturu sakarus ar projektu izpildītājiem Latvijā un informēju padomi; pēc vajadzības, palīdzu atrisināt šķēršļus šai sakarā

 • Apmeklēju atbalstīto projektu atklāšanas vai noslēguma pasākumus

 • Iegādājos 2 eksemplārus no projektu produktiem (grāmatām, DVD, CD, brošūrām, utt.) Vienu nogādāju padomei ASV, otru nogādāju LaPa muzeja darbiniekiem, ievietošanai LF arhīvos


 • Sabiedrisko attiecību komisijas parstāves ziņojums – Anita Grīviņa (Ilzes Pētersones vietā)

 • Sakari uzturēti ar latviešu avīzēm un sociālajiem medijiem, lai reklamētu LF mērķus, pilnsapulces un jaunākās ziņas

 • Uzrakstīju avīzei Laiks rakstu par Likolnas latviešiem un LF dalībnieku Andreju Egliti

 • Uzrakstīju avīzēm Laiks un Latvija Amerikā par Latviešu Fonda informācijas galdiņu dziesmu svētkos Toronto

 • Piedalījos pie Latviešu Fonda informācijas izplatīšanas Toronto Dziesmu un deju svētkos

 • Urakstīju rakstu Garezera ziņām iepazīstinot GVV skolēnu vecākus un audzēkņus ar Latviešu Fondu

 • Padomdevēju komisijas pārstāves ziņojums – Anita Grīviņa (Tijas Kārkles vietā)

  • Nodrošināt padomei saiti ar bijušiem padomes locekļiem un LF palīgiem, lai pēc vajadzības sniegtu zināšanas par pagātnes darbību, procesiem, un iestrādēm.


 • Ziņojumu apspriešana un jautājumi – Valda Grīnberga apsveic Bill un Mary Sutton; David un Sunca Bērziņus. Tiek arī apstiprināts $55,000 piešķirt projektu konkursa vajadzībām, ar tādu pašu sadalījumu kā 2019. gadā.  Citu jautājumu publikai nav.

 • Nepabeigtie darbi – Valda G. ziņo ka nav citu nepabeigtu darbu.  

 • Jaunie darbi un idēju apmaiņa ar LF biedriem: Latviešu Fonda turpmākā attīstība - Kā palielināt Latviešu Fonda pievilcīgumu un veicināt tā ilgtspēju? – Mārtiņš Hildebrants lūdzu publikai dot iteteikumus kā veicināt šo jautājumu.  Kommentē Andrejs Rozentāls ka LF izceļās ar to ka dodam iespēju katram biedram tiekt kur nauda iet un to citas organizācijas nedara.  Biedri zin un redz tieši cik un kam balvas tiek izdalītas.  Maira Bundža:  Viņas draugi prasa “Kas ir LF?”  Vajag turpināt iesaistīties ALJA, GVV, ALA pasākumus un sludināt vairāk.  Pamatdoma ir pazudusi.  Atbalsta pētīt YouTube iespējas, un patīk ka rote pilnsapulces vietu citās pilsētās.  Rita Grendze:  Stāsta no makslinieka viedokļa ka ir labi ka var griezties pie kāda padomē izprašņāt kas būtu labākais variants pietekties, kā labāk izvēlēties vai pieprasīt lielo vai mazu atbalstu.  

 • Loterija – Vinētāji:  

  • Jana Tetere-Mākslas albums

  • Andrejs Bross – Laika abonaments

  • Vineta Berga – Ievas grāmata

  • Tija Kārkle – filmas “Bille” ieskaņojums

  • Tija Kārkle - Glezna

 • Pateicības – Valda Grīnberga pateicas Mike Hansen par saimniecību biedrības telpās, Mairai Bundžai par viesmīlību Kalamazū, KLB par uzņemšanu un biedriem un atbalstītājiem.  Pateicas arī mūsu trim mākliniecēm par izstādēm un nodod Kalamazū draudzei ziedojumu, baznīcas atjaunošanas vajadzībām.

 • Nodzied dziesmu (Powerpoint prezentācijā)

 • Pilnsapulces slēgšana:  Sēdi slēdz 14:49

 • Saviesīgā stunda pie mākslas izstādes un iepazīšanās ar māksliniecēm Zaigu Minku, Ritu Grendzi, un Kristu Svalbonas

Filma Bille


      Atpakaļ