Bieži uzdotie jautājumi


Kad notiek projektu konkurss? Projektu konkurss notiek no 1. janvāra līdz 1. februārim.


Kas ir Mazie projekti?
Tādi projekti kuriem no LF pieprasītais/nepieciešamais finansējums nepārsniedz $2,000 un kuri tiks veikti viena (1) gada laikā no finansējuma piešķiršanas. Par mazajiem projektiem aizklātā balsošanā balso Latviešu Fonda padome un konkursa rezultāti tiek paziņoti aprīļa beigās.


Kas ir Lielie projekti?
Tādi projekti kuriem nepieciešams LF finansējums no $2,000 līdz $10,000 un kuri tiks veikti viena līdz trīs (1-3) gadu laikā no finansējuma piešķiršanas. Lielo projektu konkurss notiek divās kārtās. Uz otro kārtu Latviešu Fonda padome izvirza 10 spēcīgākos projektus, par kuriem aizklātā balsošanā balso visi Latviešu Fonda dalībnieki. Konkursa rezultāti tiek paziņoti jūlija vidū.


Kas ir Projekta pieteicējs?
Projekta pieteicējs ir persona, kas atbildīga par projekta īstenošanu, finansēm un nepieciešamajām atskaitēm. Projektu var pieteikt gan fiziskas personas gan organizācijas.


Vai var pieteikt vairākus projektus vienlaicīgi?
 Nedrīkst.
Katrs pieteicējs drīkst iesniegt tikai vienu pieteikumu gadskārtējam projektu konkursam.


Vai var pieteikt jaunu projektu, ja iepriekšējais LF atbalstītais projekts vēl nav pabeigts?
Ja pieteicējs vēl nav atskaitījies par iepriekšējo Latviešu Fonda finansēto projektu, nākamais šī pieteicēja projekts konkursā netiks pieņemts.


Ja projekts nesaņem Fonda finansējumu, vai to pašu projektu var iesniegt atkārtoti?
 
Jā, projektu kas vel nav saņēmis LF finansējumu, un kas turpinās vai tiek veikts ilgākā laikā var iesniegt atkārtoti. Šajos gadījumos nepieciešams pārliecināties vai nav mainījušies konkursa noteikumi un vai ir nepieciešams pārstrādāt budžetu (piemēram, ja projektam netika piešķirts finansējums Lielo projektu kategorijā, iespējams ka gada laikā situācija ir mainījusies, un projektam nepieciešami mazāki līdzekļi un tas iesniedzams Mazo projektu kategorijā; vai ja tās projekta daļas kam sākotnēji tika pieprasīts LF finansējums ir jau izpildītas).


Cik lielu finansējumu var pieprasīt?
No Latviešu Fonda var pieprasīt līdz $2,000 Mazo projektu konkursā, vai līdz $10,000 Lielo projektu konkursā, bet LF finansējums nedrīkst pārsniegt 50% no projekta īstenošanai nepieciešamās kopsummas. Piemēram, ja kopējais projekta budžets ir $ 4,000, no LF var pieprasīt ne vairāk kā $2,000 un iesniegt to kā Mazo projektu. Ja kopējais projekta budžets ir $8,000, tad no LF var pieprasīt ne vairāk kā $4,000 un tas jāiesniedz kā Lielais projekts.


Kas ietilpst pieteikuma komplektā?

1) Kompjūterā aizpildītas pieteikuma veidlapas;
2) Divām (2) rekomendācijām;
3) Reģistrācijas apliecības kopijas (organizācijām);
4) Citiem papildmateriāliem, kas ilustrē vai papildina projekta pieteikumu – piemēram, fotogrāfijām, izvilkumiem no topošās grāmatas, skaņu ieraksta vai video materiāla.


Kam jānosūta pieteikuma komplekts?

Pieteikuma anketa jāaizpilda elektroniski. Citos formātos iesniegtās anketas netiks pieņemtas.
Rekomendācijas vēstules jānosūta 
gan elektroniski gan arī pa epastu uz pieteikumi@gmail.com. 

Papildus video, audio vai drukātie materiāli un grāmatas jānosūta pa pastu uz Latvian Foundation Inc., 232 E Wacker Drive #508, Chicago, IL 60601, USA.


Kādus projektus nepieņem konkursā?

  • Pieteikumus par politisku, militāru vai vienas konfesijas pasākumu;
  • Pieteikumus no personas vai organizācijas, kas nav vēl pabeigusi īstenot iepriekšējos gados atbalstītu Latviešu Fonda projektu, vai nav iesniegusi atskaites sakarā ar iepriekš saņemto finansējumu;
  • Pieteikumus no personas vai organizācijas, kas nav godīgi rīkojusies projektu pieteikšanas vai izpildīšanas laikā;
  • Pieteikumus no pieteicēja Latvijā, kas neatbilst Latvijas likumdošanai par finansējuma saņemšanu no bezpeļņas organizācijām;
  • Pieteikumus saimniecisku (peļņas) pasākumu, konkursu, kura uzvarētājiem tiek piešķirtas naudas un citas vērtīgas balvas, vai pastāvīgu sarīkojumu finansēšanai;
  • Pieteikumus finansēt projektu, kas jau ir paveikts;Pieteikumus finansēt starptautisku lidojumu vai ceļojumu, pat ja tas ir daļa no lielāka projekta.
  • Pieteikumus, kuros LF finansējums pārsniegtu 50% no projekta īstenošanai nepieciešamās kopsummas. 
  • Neprecīzi aizpildītus vai nepilnīgus pieteikumus.


Cik ilgā laikā jāizlieto finansējums?
  Mazais projekts (līdz $2,000) ir jāveic un pabalsts jāizmanto viena (1) gada laikā pēc piešķiršanas datuma. Lielie projekti (no $2,001 līdz $10,000) ir jāizpilda un pabalsti jāizmanto trīs (3) gadu laikā. Ja līdz tam laikam projekts nav paveikts un nauda nav izdota - LF padomei ir tiesības finansējumu atsaukt.


Kad un kam jāiesniedz projekta un finanšu atskaites?
Gala atskaites un finanšu atskaites jāiesniedz elektroniski Aktīvo projektu lietvedim divu mēnešu laikā pēc projekta nobeigšanas. Atskaites jāsūta uz
lfvietnieks@gmail.com. Finansējums vai tā atlikums tiks izmaksāts tikai pēc gala un finanšu atskaišu saņemšanas.


Kas ir finanšu atskaite?
Pilna atskaite par visām izdevumu kategorijām projektu noslēdzot, kurā tiek atspoguļoti budžetā paredzētie un reāli izlietotie līdzekļi. Finanšu atskaitē jaiekļauj tikai no LF pieprasītais finansējums un jāpievieno ieskanēti visi rēķini, tāmes un apmaksas kvītis vai kases čeki kopā ar parakstītu budžeta pārskatu par visu LF finansējuma summu.


Kas ir tāme (“estimate”):
Dokuments, kas pierāda oficiālas saistības ar konkrētu personu vai firmu, kura sniegs pakalpojumu, materiālus, preci u.c. un kurā uzskaitīti projektā ieplānotie izdevumi. Dokumentā parādas paraksts vai apstiprinājums, ka dokuments sastādīts elektroniski. Pēc tāmes iesniegšanas, projekta vadītājs var saņemt līdz 50% no projekta finansējuma. 

Kas ir kvīts un kases čeks (“receipt of payment”): Oficiāls apliecinājums tam, ka maksājums veikts un preces vai pakalpojums saņemts. Kad LF aktīvo projektu vadītājs  saņēmis visas nepieciešamās kvītis un ir pārliecinājusies/apstiprinājusi, ka tās atspoguļo pieņemto projekta budžetu, tad kasierim tiek dota atļauja atlikušo naudas summu izmaksāt.


Kas jāiesniedz pieprasot finansējuma izmaksu?
1) Brīvas formas iesniegums, kas adresēts aktīvo projektu lietvedim un kurā norādīta nepieciešamā summa (piem. pirmā izmaksa, kas nepārsniedz 50% no kopsummas; otrā izmaksa projektu noslēdzot; vai pilna summa projekta noslegumā).
 2) Tāme (estimate), rēķini (invoices) vai kvītis un kases čeki (receipts of payment)
 3) Bankas informācija
Par saņēmēju:
Name/vārds vai organizācijas nosaukums  Address/adrese City/pilsēta State/valsts un/vai pavalsts/štats Postal code/pasta indekss Phone/telefona numurs
Par saņēmēja  banku:
Beneficiary institution (bank)/saņēmēja banka Bank name/bankas nosaukums Branch/bankas nodala SWIFT/BIC Code/SWIFT/BIC kods Account #/konta numurs Address/adrese City/pilsēta    State/pavalsts vai štats Postal code/pasta indekss Country/valsts
 4) Pieprasot izmaksāt finansējuma atlikumu, jāiesniedz projekta gala atskaite un pilna finanšu atskaite.


Kas ir Tūkstošnieks (Patron)?
Tūkstošnieks ir dalībnieks, kurš ir samaksājis vienreizējo iestāšanās naudu $50 un ziedojis fondam vismaz $1,000. 
Tūkstošnieks ir balsstiesīgs dalībnieks uz mūžu.