Projekti 1970-2020


2013

Dziedot mūžu dzīvojošie
16.10.2013

jeb pārdomas pēc TRIO Šmite, Kārkle, Cinkuss koncerta Portlandē, 2013. g. 8. oktobrī

Lasīt vairāk ...


LF13L16 - "Trio" koncertturneja Ziemeļamerikā
14.10.2013

"Dziedot dzimu, dziedot augu, dziedot mūžu nodzīvoju." Starp Barona dainu krājuma pirmajām četrrindām ir latviskās identitātes pamata atziņa, kas tautu izvadījusi no senatnes cauri divām atmodām un pāri kontinentiem. Latvietība ārzemēs dzīvos tik ilgi, cik mīlēsim un pazīsim senču dziesmu! Profesionālais Trio dzied nemākslotā, bet mākslinieciskā prezentācijā, kas pauž izsenu dzīves ziņu, gaumi un emocionālu izteiksmi. To Austrālijas laikrakstā "Latvietis" raksturoja Maija Perejma: "...spēcīgas harmonijas, klusumi, maigumi, vilkšana teicējas stilā, disonance un skaidra dikcija saliedēta ar instrumentiem... Senču dziesmu saprašana un to izveidojums šodienas klausītājiem deva mums iespēju baudīt pasaules līmeņa priekšnesumu." Šāda iespēja būtu jārod arī publikai Ziemeļamerikā.

Lasīt vairāk ...


LF13L01 - 1941. gada deportācijas vagons
14.10.2013

Projektu nepieciešams atbalstīt tā lielā sabiedriskā nozīmīguma dēļ. Latvijas Okupācijas muzeja Jaunā ekspozīcija to rekonstruētajā ēkā 2015. gadā būs vispilnīgākā muzeja ekspozīcija pasaulē, kurā varēs iegūt informāciju par Latvijas okupācijas perioda vēsturi četrās valodās - latviešu, angļu, vācu un krievu. Stends "1941. gada deportācijas vagons" orgāniski iekļausies Jaunajā ekspozīcijā, stāstot par noziegumu, un sniedzot emocionālo pārdzīvojumu (videoimitācija — izsūtītie cilvēki pie vagona durvīm ar Sibīrijas skaudro dabu fonā). Projekts atbilst Latviešu Fonda mērķiem atbalstīt nozīmīgus veikumus latviešu kultūras veidošanā, izplatīšanā un nodošanai nākamajām paaudzēm, veidojot latviskuma apziņu par savu valsti un tās vesturi.

Lasīt vairāk ...


LF13L10 - Dokumentāla filma "DIEVA PUTNIŅI" (Trimdas bērnu likteņi).
14.10.2013

Filma būs unikāls darbs, kas stāstīs par latviešu trimdas dzīvi DP nometnēs Vācijā. 1944. gadā liela latviešu tautas daļa devās trimdā, lai glābtos no deportācijām, represijām un dzīves okupētajā Latvijā. Dzīve rietumos nebija tik skaudra kā Sibīrijā un Padomju Latvijā, tomēr sagādāja smagas izvēles un ilgas pēc dzimtenes un mājām. Filmas veidotāji saprot, ka ir pēdējais brīdis, lai paspētu fiksēt ļoti būtisku nacionālās pašapziņas attīstības posmu mūsu tautas vēsturē – trimdas nometņu laiku Vācijā. Tiem, kuri vēl atceras šīs dzīves savdabību un var pastāstīt par nometņu dzīves notikumiem, ir ne mazāk par 75 gadiem. Laiks nenovēršami izdzēš ļoti būtiskus nacionālās apziņas liecinājumus. Tos saglabāt īpaši svarīgi ir tagad, kad dzimtenes jēdziens zaudē savu nozīmi sabiedrībā. Iztaujāsim DP laika jauniešus – tagad cienījamus un sabiedrībā pazīstamus cilvēkus. Būtisks emocionālais un vizuālais elements filmā būs atmiņu stāstos ievītās nometņu vietas, sastatot tā laika fotogrāfijas un kino arhīvu ar to, kādas tās ir šodien.

Lasīt vairāk ...


LF13L03 - Latviešu valodas gramatikas (vārdu locīšana) App
14.10.2013

Planšetdatori spēlē arvien lielāku lomu skolās. Jau Čikāgas, Melburnas, Adelaides, Sidnejas un Eiropas latviešu skolas izmanto šo technoloģiju savās mācību stundās. Lietvārdu un darbības vārdu locīšana ir viena no sarežģītākām latviešu gramatikas sastāvdaļām un šīs programmas pasniedz šo mācības vielu daudz aizraujošākā veidā. Skolnieks var pats savā nodabā locīt jebkuru vārdu latviešu valodā, uzzināt par izņēmumiem, kā arī dalīties ar pārējo klasi. Tāpat citiem, arī cittautiešiem, no jebkuras pasaules malas, būs iespējams lejuplādēt šo lietotni no interneta un mācīties latviešu valodu.

Lasīt vairāk ...


LF13M05 - Skaņuplašu saglabāšana un popularizēšana Salacgrīvā
12.07.2013

Salacgrīvas bibliotēka, kas savā attīstības plānā ietvēra apņemšanos darboties latviskuma gaisotnē, saņēmusi kā dāvinājumu aptuveni 1,000 grāmatas un citas unikālas vērtības, kā skaņuplates, kas izdotas Latvijas vai ārzemju izdevniecībās. Viena lieta ir saņemt dāvinājumu, otra - pareizi to uzglabāt un nodrošināt tā pieejamību iedzīvotājiem. Latviešu Fonds nācis bibliotēkai palīgā skaņuplašu digitalizācijā un uzglabāšanā.

Lasīt vairāk ...


LF13M01 - Monogrāfiska pētījuma „Latvieši Austrālijā: literārā dzīve, literārais process un personības” sagatavošana un izdošana.
17.03.2013

Projekts, kas rezultēsies monogrāfiskā pētījumā par latviešiem Austrālijā, vistiešākā mērā saistīts ar latviešu tautas vēstures procesiem, saistīts ar kultūru un literatūru, kuru izpratne un izzināšana arī 21. gs. ir jo nepieciešama, lai apzinātos sevi kā latvieti, lai saprastu un novērtētu to devumu, ko latviešu kultūrai un literatūrai bagātinoši ir snieguši bēgļu gados un trimdā tapušie literārie darbi. Ko nozīmēja svešajā vidē un apstākļos uzturēt spēkā latvisko, neļauties svešā ietekmei, ko nozīmēja dzīvot ‘divas dzīves’ – ikdienas un mājas (latvisko) – tie ir būtiski jautājumi katras nācijas pastāvēšanā. Manuprāt, šāda projekta īstenošana būtu arī cieņas apliecinājums tiem daudzajiem latviešiem, kuri tālajā un savā ziņā izolētajā kontinentā kopa latvisko kultūru, rakstīja latviski, rīkoja Kultūras dienas un Rakstnieku dienas u. tml., lai cik arī tas bija sarežģīti.

Lasīt vairāk ...


LF13M03 - Čikagas vīru kora 2013. g. koncertu cikls
15.03.2013

Savos koncertos ČVK dod dziļu gandarījumu gan koristiem, gan publikai, jo diasporas apstākļos izbaudīt latviešu vīru kora skaņu ir rets prieks. Kori regulāri aicina uzstāties vietējas latviešu organizācijas un draudzes, kā arī citu tautību dziesmu draugi. Lai ČVK savu darbu varētu turpināt un piesaistīt jaunus dziedātājus, ir jāmodernizē kora techniskais aprīkojums. Jauni pakāpieni nepieciešami, jo līdzšinējie novecojuši un neatbilst šodienas drošības prasībām. Bez pakāpieniem kora uzstāšanās tiek apgrūtināta, jo koristi nespēj vienādi labi saskatīt dirigenti, un no vienā plāksnē stāvošiem dziedātājiem kora skaņa nav optimāla.

Lasīt vairāk ...


LF13M05 - Skaņuplašu saglabāšana un popularizēšana
13.03.2013

Projekts ir atbalstāms, jo tajā tiek veiktas darbības, kas saistās ar latviešu tautas, gan Latvijā dzīvojošās, gan trimdā esošās vēsturisku vērtību saglabāšanu un popularizēšanu. Lai plates saglabātos, šīs plates ir jāsaudzē, pareizi jāuzglabā. Lai cilvēki varētu klausīties mūziku, kura ir platēs, nepieciešams tās pārrakstīt diskos, lai varētu bibliotēka diskus izsniegt apmeklētājiem uz mājām. Latviešu Fonda mērķis ir atbilstošs tam, kādu mēs sev esam izvirzījuši - veicināt latviešu kultūras izglītības attīstību, piedāvājot iedzīvotājiem izglītojošus atceres pasākumus, piedāvojot iespēju iepazīties ar mūziku, ar izpildītājiem, no kuriem daudzi Latvijā ir mazpazīstami. Pašfinansējumā ielikti administratīvie izdevumi (kancelejas preces, saimniecības preces), un prezentācijas izdevumi (publikācijas presē par projekta aktivitātēm, izdevumi, kas saistās ar pasākumiem, kuros tiks prezentēti projekta gala produkti - no platēm pārrakstītie diski).

Lasīt vairāk ...


LF13M09 - SVV tradīciju vasara
09.03.2013

Ņemot vērā mūsdienu tendenci Latvijas iedzīvotājiem doties uz ārzemēm darba un/vai studiju nolūkos un nereti paliekot uz dzīves ārpus Latvijas, ir būtiski mūsu jauniešus izglītot par mūsu visdziļākām tradīcijām, lai viņi tās saprot, iemīļo, tādējādi nostiprinot savu mīlestību uz Latviju un savu vēlmi palikt Latvijā mācīties, strādāt, veidot ģimeni un dot Latvijai stipru un latvisku pamatu uz kā turpināt augt un pilnveidoties.

Lasīt vairāk ...


LF13M12 - „Displaced to this place“ (Baltic Immigration and the DP Experience)
06.03.2013

Izstādē paredzēts vairākos mediju veidos rādīt bēgļu gaitas Vācijā un nokļūšanu Amerikā. Izstādi ir itsevišķi svarīgi redzēt mūsu jaunākām paaudzēm, jauniebraucējiem no Baltijas valstīm un amerikāņu publikai, kuri ļoti maz zina par šiem notikumiem. Čikāgas latvieši sadarbojās ar citiem baltiešiem kopš 1950. gada. Izstāde atzīmēs šo vēsturisko sadarbību. Zinot, ka lietuvieši sedz lielāko daļu šī projekta izdevumus, latviešu līdzdalība ir ļoti nozīmīga—ir pat mūsu goda jautājums. Atbilst Fonda mērkim latviešu nozīmīgus veikumus nodot tālāk nākamajām paaudzēm.

Lasīt vairāk ...


LF13M16 - Pagasta vēstures skarbās lappuses
02.03.2013

Kurmāles pagasta iedzīvotāji iegūs informāciju par represēto ģimeņu dzīvi Sibīrijā. Tiks atstāta vēstures liecība nākamajām paaudzēm. Materiālu varēs izmantot pagasta skolā vēstures stundās un atceres dienu pasākumos.

Lasīt vairāk ...


LF13M18 - Ilzes Šķipsnas grāmatas "Neapsolītā zeme" (Land Not Promised) tulkojums angļu valodā
28.02.2013

Šī ir reta reize, kad no ārzemēm tiek izteikta padziļināta un daudzsološa interese par latviešu trimdas rakstnieku devumu. Sākotnējais impetus I. Šķipsnas grāmatas „Neapsolītās zemes“ tulkojumam uz angļu valodu nācis no Norvēģijas un no Ūtes Fogeles, kura jau ieguldījusi pūles, pētot šo Šķipsnas romānu savā maģistra darbā un nu plāno veltīt doktorantūras darbu turpmākam pētījumam. Fogeles kundze ir ieinteresējusi citus zinātniekus Šķipsnas daiļradē un ir dota iespēja šim doktorantūras darbam tikt iekļautam plašākā starptautiskā projektā ārzemēs (skat Fogeles pievienoto aprakstu). Taču Ilzes Šķipsnas romāns ir arī literatūras zinātnieku novērtēts kā labākais latviešu modernistu sniegums, kurā tiek runāts par visai cilvēcei ļoti aktuālām problēmām Tulkojumu pabeidzot, būs sagatavots pilnīgs manuskripts, kuru varēs piedāvāt angļu apgādiem.

Lasīt vairāk ...

Arhīvs
2020 (33)2019 (15)2018 (10)2017 (23)2016 (42)2015 (29)2014 (17)2013 (13)2012 (15)2011 (10)2010 (06)2009 (05)2008 (02)2007 (04)2005 (04)2004 (03)2003 (01)2002 (01)2001 (01)2000 (01)1999 (01)1998 (01)1997 (01)1996 (01)1995 (01)1994 (01)1993 (01)1992 (01)1991 (01)1990 (01)1989 (01)1988 (01)1987 (01)1986 (01)1985 (01)1984 (01)1983 (01)1982 (01)1972 (01)